I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Księgarnia internetowa prowadzona jest przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374, wysokość kapitału zakładowego 121 200 zł, e-mail: ksiegarnia@.pl tel. 122425690.
2. Określenie użyte w regulaminie oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,
b. Ustawa – bez bliższego określenia – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,
c. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.,
d. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
e. Konsument – Klient określony w art. 221 Kodeksu cywilnego,
f. Sprzedawca – Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374
g. Sklep internetowy – usługa sprzedawania książek na odległość za pośrednictwem poczty e-mail. Klient może dokonać zakupu książek oferowanych przez Sprzedawcę; sprzedaż odbywa się z pomocą urządzeń elektronicznych mających dostęp do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron, za pomocą korespondencji e-mail,
i. Ceny – cena brutto książki wskazana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym; Cena nie obejmuje:
– kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu doręczenia Klientowi książek,
– prowizji i opłat bankowych,
j. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę dostępny na stronie www.kte.pl,
k. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
l. Oficyna Wydawnicza AFM – podmiot wydający książki, których sprzedaż prowadzi sklep internetowy,
ł. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (od godz. 10 do 18) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługę polegającą na zawieraniu umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – w zakresie książek wydawanych przez Oficynę Wydawniczą AFM
4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym obejmują:
a. połączenie z siecią Internet,
b. korzystanie z przeglądarki internetowej :
– Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
– Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
– Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
– Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
lub innego narzędzia umożliwiającego korzystanie z poczty e-mail.
c. sugerowaną rozdzielczość ekranu na poziomie 1024×768 pikseli,
d. oprogramowanie do odczytywania plików PDF,
e. oprogramowanie antywirusowe uniemożliwiające zainfekowanie Sklepu internetowego.
5. Sprzedawca nie stwierdził niepożądanych wpływów działania usługi Sklepu internetowego na działanie standardowych systemów komputerowych użytkowników. Nie wyklucza to możliwości destabilizacji systemów komputerowych osób korzystających ze Sklepu internetowego w przypadku stosowania przez nie oprogramowania nieakceptowanego przez producentów systemów operacyjnych lub oprogramowania, o którym mowa w ust. 4. Sprzedawca zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione; w związku z tym Klient winien stosować rozwiązania programowe i/lub sprzętowe, które zminimalizują te zagrożenia.
6. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.
7. Ceny są uzależnione od cen stosowanych przez Oficynę Wydawniczą AFM. Sprzedawca może zmieniać Ceny w Sklepie internetowym przy czym związany jest ceną, za którą Klient zamówił książki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie internetowym.  Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania książek, który nie posiadają wad.
8. Sprzedawca przesyła Klientom i innym osobom newsletter, o ile osoby te wyraziły na to zgodę. Osoby, do których rozsyłany jest newsletter mają prawo do rezygnacji z jego otrzymywania w każdym czasie. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do wiadomości przesyłanych klientom drogą SMS.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Zakupić Towar może Klient, który złoży zamówienie drogą mailową na adres ksiegarnia@kte.pl, zapozna się i zaakceptuje: politykę prywatności odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz niniejszy regulamin.
2. W czasie zamawiania książek Klient proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
– imienia i nazwiska,
– adres zamieszkania,
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
– adres elektroniczne Klienta,
– numeru telefonu.
3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Administratorem danych, podanych przez Klienta jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach i na zasadach określonych w polityce prywatności obowiązującej u Sprzedawcy, która to polityka stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Podanie danych przez Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody oraz w związku z koniecznością wykonania umowy sprzedaży, a także w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, o których mowa w ust. 2, co potwierdza oświadczeniem w wiadomości e-mail. Wzór oświadczenia jest każdorazowo przesyłany wraz z prośbą o przedpłatę.

III. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI
1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Zamówienie obejmuje wskazanie tytułu publikacji, którą Klient zamierza zakupić, ilość egzemplarzy, sposób dostawy lub odbioru oraz dane, określone w punkcie II ust. 2.
3. Po zaakceptowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o sposobie płatności. Zapłaty za zakupione książki można dokonać:
– przedpłatą – przelewem na konto,
– po odebraniu książki – przelewem na konto – ten sposób nie dotyczy Konsumentów,
– dokonując odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
Wszelkie opłaty dodatkowe (w szczególności prowizje, opłaty za przelew itp.) obciążają Klienta.
4. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem przez Sprzedawcę faktury VAT lub paragonu.
5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w czasie pięciu dni roboczych weryfikuje złożone zamówienie i informuje drogą e-mail czy zamówienie zostanie zrealizowane i w jakim czasie nastąpi realizacja zamówienia – w przypadku konieczności oczekiwania na dodruk. Potwierdzenie realizacji zamówienia powoduje zawarcie między stronami umowy sprzedaży zawieranej drogą elektroniczną. Konsument otrzymuje również, drogą e-mail obowiązujący regulamin obejmujący formularz odstąpienia od umowy.
6. Termin dostarczenia książek może się wydłużyć w przypadku konieczności dodruku publikacji, działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie losowe lub inne okoliczności niezależne od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą strony rozumieją sytuację niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową, uniemożliwiającą którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z umowy i która nie jest wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożonych wszelkich starań.

IV. DOSTARCZANIE KSIĄŻEK
1. Książki mogą być dostarczane:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– pozostawione do samodzielnego odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
2. W przypadku, gdy Klient nie odbierze książki (w szczególności gdy książka zostanie zwrócona Sprzedawcy przez pocztę), Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY i JEGO KONSEKWENCJE
1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie Konsumentowi.
2. Prawo odstąpienia od umowy od umowy jest uregulowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) i w związku z tym Sprzedawca informuje, że:
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374, wysokość kapitału zakładowego 121 200 zł, e-mail: ksiegarnia@.pl tel. 122425690 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres ksiegarnia@kte.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam książkę na adres Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Konsument może odstąpić od umowy za drogą e-mail lub w formie pisemnej zgodnie z poniższym wzorem, który jest dostarczany również Konsumentowi drogą e-mail po złożeniu zamówienia.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374, wysokość kapitału zakładowego 121 200 zł, e-mail: ksiegarnia@.pl tel. 122425690.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W wyniku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W związku z postanowieniami zdań poprzednich:
a. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Konsument może żądać zwroty ceny przelewem na konto bankowe; w tej sytuacji zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Sprzedawcy dokładne dane do przelewu w szczególności numer konta, nazwę banku oraz inne dane niezbędne do wykonania przelewu. W przypadku zlecenia przez Konsumenta zwrotu na rachunek zagraniczny, Sprzedawca nie jest obowiązany do ponoszenia kosztów przelewu na rachunek zagraniczny, chyba że Konsument dokonał płatności z takiego konta.
b. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia książki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
c. Konsument ma obowiązek zwrócić książki Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze książkę; do zachowania terminu wystarczy odesłanie książki przed jego upływem.
d. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu książki, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
e. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a książkę dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania książki na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Konsument zobowiązuje się do zabezpieczenia książki przekazywanej Sprzedawcy w sposób analogiczny do zabezpieczenia stosowanego przez Sprzedawcę. W szczególności Konsument może wykorzystać oryginalne opakowanie o ile jest ono w stanie zabezpieczyć przesyłaną książkę.
f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książki będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech książki, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
g. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 lit b i d. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

VI. GWARANCJA I REKLAMACJE
Adresem sprzedawcy w sprawach gwarancji i reklamacji jest: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374, e-mail: ksiegarnia@kte.pl.
Przed odebraniem przesyłki z książką  Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone Klient zobowiązuje się do nieodbierania przesyłki. Jednocześnie Klient powinien zawiadomić o fakcie naruszenia lub uszkodzenia opakowania Sprzedawcę pocztą e-mail na adres ksiegarnia@kte.pl
1. Sprzedawane książki nie są objęte gwarancją.
2. Rękojmia
a. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klientów niebędących Konsumentami. Wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady książki realizowana jest zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień poniższych.
b. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w książce w chwili sprzedaży.
c. W przypadku stwierdzenia wady Konsument zgłosi ten fakt Sprzedawcy opisując jej charakter. Celem szybszego rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien podać następujące dane:
– numer paragonu / faktury VAT ………………………… ……… oraz datę wystawienia,
– tytuł publikacji, nr ISBN lub ISSN
– datę stwierdzenia wady,
– opis wady
d. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, w szczególności wskazać czy:
– żąda obniżenia ceny,
– odstępuje od zawartej umowy,
– żąda usunięcia wady,
– żąda wymiany książki na nową.
e. W przypadku gdyby opisana wada lub żądanie wymagało doprecyzowania Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z żądaniem podania dodatkowych informacji lub sprecyzowania żądania.
f. Konsument wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą książkę do siedziby Sprzedawcy lub miejsca ustalonego w porozumieniu z Konsumentem. Jeżeli ze względu na rodzaj książki dostarczenie książki przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić książkę Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
g. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sprzedawcy. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Konsumenta drogą e-mail lub w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedawca na żądanie Konsumenta lub z własnej inicjatywy może przekazać książkę do oceny Oficynie Wydawniczej AFM lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku potwierdzenia przez Oficynę Wydawniczą AFM lub osobę trzecią istnienia wady obciążającej Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Konsumenta i uwzględni w całości lub części jego żądanie.

VII. DANE OSOBOWE
1. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. (adres internetowy: www.kte.pl) ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1C lok. C224, 30-705 Kraków, NIP 678-27-49-033, REGON 351592780, KRS nr 0000145374, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na zasadach określonych w „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  Jest ona dostępna pod adresem http://www.kte.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie. Przyczynami zmiany Regulaminu mogą być zmiany profilu Sklepu internetowego, wprowadzenie nowych usług, zmiany danych Sprzedawcy (w tym formy prawnej), zmiany zasad funkcjonowania sklepu internetowego, zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uznanie któregokolwiek z postanowień regulaminu za niedozwoloną klauzulę umowną. O każdorazowej zmianie regulaminu Sprzedawca uprzedzić Klientów z 21 dniowym wyprzedzeniem. Uprzedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w Sklepie internetowym. W przypadku zmiany Regulaminu Klient będzie poproszony o zaakceptowanie zmiany.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w zakresie stosowania Regulaminu lub wykonania zawartych umów jest prawo polskie.
5. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystać z drogi mediacyjnej lub sądu polubownego.
6. Konsument może skierować sprawę do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wykaz właściwych miejscowo rzeczników konsumentów dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
7. Stosownie do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Sprzedawca informuje, że pod adresem   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.